Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna

...Szkoła Policji w Słupsku dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną. Oprócz wyposażonych w środki audiowizualne uniwersalnych sal dydaktycznych i multimedialnych kadra i słuchacze korzystają z wielu obiektów i sal specjalistycznych przeznaczonych do realizacji zajęć praktycznych i symulacyjnych. Są to m.in.: kompleks krytych strzelnic – jednych z najnowocześniejszych w kraju, komisariat szkoleniowy, hale sportowe, policyjny tor przeszkód, stanowisko kierowania dyżurnego, nowoczesne pomieszczenia symulacyjne wraz z multimedialnymi salami wykładowymi, pracownie informatyczne i pracownie pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzi się w nich zajęcia, których celem jest kształcenie i doskonalenie typowych umiejętności policyjnych w warunkach maksymalnie zbliżonych do realiów codziennej służby.

W procesie dydaktycznym wykorzystywany jest liczący ponad 30 tysięcy woluminów księgozbiór szkolnej biblioteki, zawierający m.in. wydawnictwa z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacji i działalności służb policyjnych, kryminalistyki, kryminologii, prawa, psychologii oraz socjologii. Księgozbiór ten jest systematycznie powiększany, a poruszanie się w nim jest bardzo proste ze względu na umieszczenie wszystkich niezbędnych informacji w komputerowej bazie danych. Kadra i słuchacze przygotowując się do zajęć, korzystają również z zasobów Internetu za pomocą nowoczesnej bazy komputerowej, w którą została wyposażona biblioteka.

Należy wspomnieć, że proces szkolenia w dużym stopniu jest wspomagany przez własną działalność wydawniczą. Szkoła bowiem niemal od początku swego istnienia publikuje materiały dydaktyczne – podręczniki, skrypty, materiały do ćwiczeń, a w ostatnich latach realizuje filmy instruktażowe. Materiały te są niezastąpione zwłaszcza w indywidualnym przygotowaniu się do zajęć. Natomiast uznaniem rzeszy policjantów z całego kraju cieszy się czasopismo „Przegląd Prewencyjny”, którego kolejne numery cyklicznie pojawiają się na stronie internetowej Szkoły. Zamieszczane w nim artykuły m.in. poszerzają wiedzę z zakresu prewencji Policji, co pozwala na doskonalenie umiejętności zawodowych policjantów.

Postęp technologiczny sprawia, że wykładowcy mają do swojej dyspozycji coraz nowocześniejsze narzędzia i pomoce dydaktyczne. W wielu salach zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem tablic multimedialnych. Dzięki internetowi każdy może skorzystać z e-Biblioteki, która zawiera kilkadziesiąt pozycji. Obecnie kadra dydaktyczna wykorzystuje elektroniczną wersję dziennika lekcyjnego, który jest autorskim programem jednego z wykładowców Szkoły.

 

(aktualizacja: 20.1.2015)

Powrót na górę strony