Deklaracja dostępności

Szkoła Policji w Słupsku zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Szkoły Policji w Słupsku

Data publikacji strony internetowej: 2000-09-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1.  Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. Niektóre materiały audiowizualne zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 22-09-2020 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 98,24 procent.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Kozłowski, piotr.kozlowski@spslupsk.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 74 37 369. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Policji w Słupsku nie jest przystosowana do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście do Szkoły Policji w Słupsku znajduje się po prawej stronie głównej bramy wjazdowej od strony ulicy Kilińskiego 42.

Przed wejściem znajduje się czerwona tablica z nazwą jednostki - Szkoła Policji w Słupsku. Nad tablicą znajduje się godło państwowe.

Przy wejściu po prawej stronie znajduje się budynek, w którym służbę pełni dyżurny Szkoły. Przy wejściu obok budynku Dyżurnego Szkoły znajduje się strefa kontroli, w której należy okazać dokument potwierdzający tożsamość.

Interesant ze szczególnymi potrzebami, który chce załatwić sprawę w Szkole Policji, kieruje się do okienka po prawej stronie wejścia, przed bramkami obrotowymi.

Interesanci ze szczególnymi potrzebami nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się po terenie Szkoły Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Szkoły Policji (osoby wprowadzającej). Przejście od budynku Dyżurnego Szkoły do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami obrotowymi, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych.

Budynki, w których osoby ze szczególnymi potrzebami, mogłyby załatwić swoje sprawy, nie są wyposażne w podjazdy i windy. Każdy z budynków posiada przy wejściu schody; ich liczba waha się od jednego do kilkunastu stopni.

Do obiektów Szkoły Policji w Słupsku, w których swoje sprawy mogą załatwiać osoby ze szczególnymi potrzebami, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W obiektach Szkoły Policji nie ma pętli indukcyjnych.

Na terenie Szkoły Policji nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W obiektach oraz na terenie Szkoły Policji nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku Dyżurnego Szkoły jest możliwość połączenia się z tłumaczem PJM online. Usługa ta jest dostępna od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 8:00-20:00. Połączenie z tłumaczem PJM jest realizowane poprzez tablet wyposażony w kamerę, głośnik, mikrofon oraz wyświetlacz połączenia wideo. Tablet udostępnia Dyżurny Szkoły.

Istnieje również możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego, po uprzednim poinformowaniu przez petenta, zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona* zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza należy go odesłać jedną z wybranych metod:

  • Za pomocą poczty elektronicznej na adres: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl
  • Listownie na adres: Szkoła Policji w Słupsku, ul. Jana Kilińskiego 42, 76-200 Słupsk

Korespondencja przesyłana listownie powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.

W przypadku braku możliwości zapewnienia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Szkoła Policji w Słupsku zobowiązana jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym  wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu.

W sprawach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne na nr 997 lub 112 bądź o kontakt z najbliższą jednostką Policji.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

 

* Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.), czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

Powrót na górę strony