Działalność

Pełnomocnik Komendanta do spraw Ochrony Praw Człowieka

Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji w Słupsku ds. Ochrony Praw Człowieka zaprasza do kontaktu od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:15 - 15:15 (konsultacje z zakresu przestrzegania i ochrony praw człowieka oraz doradztwo etyczne).


PEŁNOMOCNIK KOMENDANTA SZKOŁY
DS. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

PODKOM. ANNA KIRSZNER-PRYCA

tel. 477 437 428
sieć MSWiA 74 37 428
e-mail: anna.kirszner-pryca@spslupsk.policja.gov.pl

 

Na stronie:


Przydatne odnośniki

^ początek strony


Materiały do pobrania

^ początek strony


Dyskryminacja i mobbing - konsultacje, pomoc

Jeżeli uważasz, że jesteś osobą dotkniętą mobbingiem lub dyskryminacją w miejscu pełnienia służby lub pracy, możesz zgłosić się na osobiste konsultacje do Pełnomocnika Komendanta Szkoły Policji w Słupsku ds. Ochrony Praw Człowieka lub Psychologa Szkoły. Konsultacje odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach uzgodnionych wcześniej telefonicznie.

^ początek strony


Handel ludźmi

Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.

Na skutek nowelizacji Kodeksu karnego, dokonanej ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 98, poz. 626), która weszła w życie w dniu 8 września 2010 roku, do Kodeksu karnego została wprowadzona definicja legalna handlu ludźmi. Za handel ludźmi mogą być uznane wyłącznie czynności sprawcze wskazane wprost w art. 115 § 22 K.k., t.j.:

 • werbowanie (nakłanianie, zjednywanie, zaciąganie),
 • transport (przemieszczanie, przewożenie z zastosowaniem środków komunikacji),
 • dostarczanie (umieszczanie w innym miejscu),
 • przekazywanie (powierzanie, dawanie w celu dysponowania),
 • przechowywanie (zatrzymywanie w jednym miejscu, przetrzymywanie w ukryciu),
 • lub przyjmowanie osoby (zatrzymywanie przekazanej osoby).

Istotnym jest przy tym, że w celu wypełnienia znamion przestępstwa handlu ludźmi, wymienione wyżej czynności powinny zostać zrealizowane z zastosowaniem:

 • przemocy lub groźby bezprawnej,
 • uprowadzenia,
 • podstępu,
 • wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
 • nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
 • udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą.

Niezbędnym elementem w przypadku zakwalifikowania czynu jako wypełniającego znamiona przestępstwa handlu ludźmi jest również podjęcie określonego działania przez sprawcę w celu wykorzystania innej osoby, nawet za jej zgodą w różnych formach seksualnego wykorzystania (w tym w pornografii i w prostytucji), w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie oraz wszelkich innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Należy podkreślić przy tym, że jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte wyżej wymienione metody lub środki.

Przestępstwo handlu ludźmi jest w Polsce zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 189a Kodeksu karnego), a zatem stanowi zbrodnię. Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu karalne jest również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5). Źródło.

^ początek strony


Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur

^ początek strony


Europejski Trybunał Praw Człowieka - orzecznictwo

^ początek strony


Program "Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami"

W ramach programu "Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami" Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA i Fundacja Autonomia uzyskały prawa do dystrybucji trzech filmów edukacyjnych - filmy zostały przetłumaczone, a kopie wyposażone w polskie napisy. Są to: Niebieskoocy, Maska twardziela, Delikatnie nas zabijają. Na realizację projektu edukacyjnego z wykorzystaniem projekcji filmowych otrzymał zgodę również Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji w Słupsku ds. Ochrony Praw Człowieka.

imageJest to film ważny, bo: „niewiele - albo wcale - jest rzeczy o męskości i dla mężczyzn. Pokazuje [...] jak wszechobecne są media w naszym życiu; pokazuje presje przynależności do danej płci, mechanizm agresji jest analizowany wielowątkowo; pomaga młodym mężczyznom zrozumieć zmiany społeczne i role płciowe; pozwala im dostrzec dodatkowe aspekty gender, lepiej zrozumieć, jak to działa, inaczej postrzegają też rolę mediów w kreowaniu i podtrzymywaniu stereotypów płci kulturowej. Stawia ich również przed pytaniem o wyobrażenia własnej roli płciowej (gender)."

image

"Film pobudza do refleksji i dyskusji. Wywołuje reakcje zdziwienia i zaskoczenie, szczególnie wśród dziewcząt. W sposób jednoznaczny i sugestywny demaskuje manipulacyjny charakter reklam i pokazuje prawdę o instrumentalnym traktowaniu kobiet i lansowaniu nierealnego, nieosiągalnego wzorca kobiecości".
„Film świetnie pokazał jak na przestrzeni lat kobieta w "niewinny" i delikatny sposób była infantylizowana, ogłupiana i ćwiartowana, a później sprzedawana w pięknym i pachnącym opakowaniu... Zwraca uwagę na z pozoru niewinne zachowania, obrazy, komentarze, które stanowią przemoc, tylko że stosowaną w białych rękawiczkach".

imageFilm „doskonale pokazuje specyfikę wykluczenia, powstawanie i działanie mechanizmu dyskryminacji". Obraz ten „pokazuje nie tylko rasizm, ale dotyczy innych przesłanek dyskryminacji", można w nim znaleźć „analogię do sytuacji Romów w Polsce".
 

 

Strona Fundacji Autonomia, na której dostępne są wyżej wymienione filmy

^ początek strony


Powrót na górę strony