Aktualności

Służba dyżurna i PdOZ`ty w pracach policyjnego naukowca

Praktyczne aspekty pełnienia służby przez policjanta prewencji i ruchu drogowego w kontekście komunikacji z dyżurnym jednostki organizacyjnej Policji. To temat dodatkowych, popołudniowych zajęć, z których cyklicznie mogą korzystać słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego, prowadzi je nadkom. dr Artur Winnicki.

Niewątpliwie grupę funkcjonariuszy, którą znamionuje wszechstronna wiedza i eksperiencja w tematyce policyjnej, zwłaszcza w obszarze prewencji, stanowi obsada stanowiska kierowania. To właśnie dla nich dedykowany jest kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji, a także kurs specjalistyczny w zakresie pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz w policyjnych izbach dziecka. Specyfika pracy zespołu dyżurnych niesie ze sobą nieustanne przenikanie obowiązków stricte dotyczących wykonywania zadań na ,,dyżurce” z pełnieniem służby przez zastępcę/pomocnika dyżurnego w PdOZ.

Problematyka ta stała się inspiracją dla nadkom. dra Artura Winnickiego z Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego słupskiej Szkoły Policji do wnikliwego zgłębienia arkanów pracy służby dyżurnej. Zdobyte na przestrzeni kilkunastu lat doświadczenie w zakresie pełnienia służby na stanowisku kierowania w Policji, w jednostce liniowej, stało się dla niego przyczynkiem do podjęcia naukowej próby poruszenia problematyki służby dyżurnej. Z kolei praca w charakterze wykładowcy, realizującego zajęcia z policjantami skierowanymi na kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji, umożliwiła szerszą perspektywę spojrzenia na organizację stanowisk kierowania w ujęciu ogólnokrajowym.

Policyjny wykładowca na bazie doświadczenia zawodowego dokonał egzemplifikacji stopnia zróżnicowania w przyjętym modelu pracy na stanowiskach kierowania w kraju uwzględniając swoje wnioski w napisanej rozprawie doktorskiej Uwarunkowania służby zespołów dyżurnych i organizacji stanowisk kierowania w Policji. Na kanwie tej dysertacji naukowej powstał też artykuł Kształtowanie się modelu i roli służby dyżurnej w instytucjach policyjnych i jej obecne znaczenie w zainicjowaniu działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego na szczeblu lokalnym. Pozycja prowadzi czytelnika w sposób przekrojowy przez proces kształtowania się modelu służby dyżurnej w strukturach instytucji policyjnych w poprzednim stuleciu, aż po czasy obecne. Publikacja ukazuje czytelnikowi wartość jaką ze sobą niesie to ogniowo w funkcjonowaniu działań Policji i innych służb działających na rzecz zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego.

Z kolei artykuł Efektywność pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych przez pryzmat obsady na stanowisku kierowania w jednostce organizacyjnej Policji i obowiązków wynikających z karty opisu stanowiska pracy traktuje o zadaniach obsady stanowiska kierowania, prezentując przykładowy wzór karty opisu stanowiska pracy dla pomocnika dyżurnego.

Wato również odnotować fakt, że od ubiegłego roku między innymi w Szkole Policji w Słupsku prowadzony jest kurs specjalistyczny doskonalący wiedzę i umiejętności  absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego. Z obserwacji autora, który na co dzień prowadzi zajęcia z policjantami uczestniczącymi w szkoleniu, wynika fakt, iż pomimo stosunkowo krótkiego stażu służby, część funkcjonariuszy pełni służbę w PdOZ a kwestia doprowadzania osób do pomieszczeń odosobnienia prawnego stanowi  dla nich codzienność.

Tematyka funkcjonowania pomieszczeń zaadoptowanych do wykonywania wstępnych czynności przed osadzeniem osoby została ujęta w rozdziale I. pracy zbiorowej Pełnienie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz w policyjnych izbach dziecka. Obszerna zawartość powyższego materiału szkoleniowego powinna również znaleźć adresatów wśród policjantów, którzy niebawem będą sukcesywnie kierowani na dwie reaktywowane formy kursów: szkolenie zawodowe podoficerskie i aspiranckie. Wśród nich z pewnością nie zabraknie funkcjonariuszy służby dyżurnej, którzy nie tylko mają kontakt osobami zatrzymanymi, ale również z interesantami. Kontaktowi na linii policjant przyjmujący zgłoszenie-obywatel został poświęcony artykuł Wybrane aspekty postępowania dyżurnego podczas przyjęcia zgłoszenia telefonicznego.
Wzmianki na temat aktywności oraz publikacji nadkom. dra Artura Winnickiego, promujących tematykę policyjną w kontekście bezpieczeństwa dostępne są w ORCID (Open Researcher and Contributor ID) -  międzynarodowym systemie identyfikacji autorów prac naukowych pod numerem: 0000-0002-1009-8756.

Powrót na górę strony