Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

USA

Szkoła wielokrotnie gościła delegacje amerykańskich studentów i policjantów. W 2006 roku w Szkole przebywała ponad 10-osobowa grupa przedstawicieli Uniwersytetu Huston, którzy zapoznawali się z polskim systemem prawa, a w tym roku gościliśmy grupę absolwentów Uniwersytetu New Haven ze stanu Connecticut. Oprócz wymiany w zakresie wiedzy merytorycznej przebywający goście mieli możliwość zapoznania się z kulturą i zabytkami naszego regionu oraz nawiązać bezpośrednie kontakty z polskimi policjantami.

Dodatkowe materiały:

 

CEPOL – Europejska Akademia Policji

W ramach Europejskiej Akademii Policji Cepol Szkoła i pracownicy Szkoły uczestniczą w szeregu różnych przedsięwzięć. Wielokrotnie przedstawiciele Szkoły uczestniczyli w seminariach zagranicznych w charakterze uczestników lub ekspertów oraz w pracach grup roboczych Cepol, gdzie mieli możliwość decydowania o kształcie i kierunkach ogólnoeuropejskich szkoleń policyjnych. Dzięki programowi wymiany AGIS i wymian szkoleniowych gościliśmy na dłuższych stażach zawodowych policjantów z Olandii, Słowacji i Grecji. Natomiast nasi policjanci przebywali w Szwecji i Słowenii. W ramach ważnych inicjatyw szkoleniowych w maju 2008 r. zorganizowaliśmy międzynarodowe seminarium dla policjantów z 25 krajów z tematyki „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”.

Dodatkowe materiały:

 • Europejscy eksperci w Szkole Policji w Słupsku

 

NIEMCY

Nasza współpraca z partnerem niemieckim liczy ponad 15 lat. W zeszłym roku zorganizowaliśmy w naszej Szkole jubileuszowe seminarium dotyczące 15 lat współpracy Szkoły Policji w Słupsku i Wyższej Szkoły Zawodowej w Oranienburgu. W ramach obustronnej współpracy corocznie odbywa się kilka wymian zawodowych zarówno kadry, jak i słuchaczy obu szkół. Ponadto policjanci naszej Szkoły uczestniczą w corocznych seminariach zawodowych dla policjantów służb przygranicznych. Każdego roku w Szkole Policji w Słupsku odbywają się warsztaty dla policjantów niemieckich z zakresu stosowania wybranych przepisów prawa polskiego. Kontaktom zawodowym towarzyszą liczne kontakty prywatne przekładające się na uczestnictwo w imprezach kulturalnych i zawodach sportowych organizowanych przez obie strony. Duże wsparcie finansowe współpracy jest możliwe dzięki wnioskom o dofinansowanie składanym przez Szkołę Policji w Słupsku do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W ramach współpracy polsko-niemieckiej w 2009 r. Szkoła Policji w Słupsku zrealizowała ze Szkołą Policji w Hamburgu edukacyjny projekt szkoleniowy „E-learninowy system wspomagania nauczania”.

Dodatkowe materiały:

 • Jubileuszowe seminarium
 • Seminarium na jubileusz
 • Międzynarodowo na rowerach
 • Międzynarodowe seminarium
 • Polskie i Niemieckie prawo
 • O Policji po polsku i po niemiecku
 • Niemiecko-polski policyjny trening
 • Międzynarodowe gliny
 • Niemieccy policjanci w szkole
 • Polsko-niemieckie spotkania

 

IPA Region Słupsk

Z początkiem 2009 roku powstał w Szkole Policji w Słupsku Region Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA skupiający obecnie ponad 100 policjantów Szkoły Policji w Słupsku, Komendy Miejskiej Policji w Słupsku i emerytów policyjnych. Głównym przesłaniem stowarzyszenia jest służyć przez przyjaźń. W ramach działalności Stowarzyszenia wielokrotnie gościliśmy w Szkole Policji w Słupsku przedstawicieli Policji innych krajów. Stowarzyszenie Region IPA Słupsk koncentruje swoją działalność na rzecz członków, organizując różne przedsięwzięcia zawodowe, kulturalne i charytatywne. W bieżącym roku dzięki staraniom zarządu regionu zostanie zorganizowany, dofinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, kilkudniowy wyjazd do Berlina przeznaczony na wymianę doświadczeń z policjantami Regionu IPA Berlin.

Dodatkowe materiały:

 • IPA w Szkole Policji w Słupsku
 • Polacy w Niemczech chętnie widziani
 • Strona domowa IPA Region Słupsk

 

ESTONIA

W 2010 roku Szkoła Policji w Słupsku przygotowała wniosek aplikacyjny do europejskiego programu Leonardo da Vinci dotyczący internetowego wspomagania nauczania. Wniosek został zaakceptowany i dziewięciu przedstawicieli Szkoły uczestniczyło w wymianie szkoleniowej, goszcząc w Estonion Public Service Academy - najważniejszej jednostce szkoleniowej w Estonii, odpowiedzialnej za przygotowanie zawodowe policjantów.
W swojej działalności edukacyjnej EPSA od wielu lat z powodzeniem wykorzystuje Internet jako źródło przekazywania bogatej wiedzy zawodowej policjantom pełniącym służbę w dowolnej jednostce na terenie kraju. Jest to również forma kontaktu wykładowców ze słuchaczami – uczestnikami kursów e-learningowych. Interaktywne możliwości Internetu wykorzystuje się jako zachętę do samodzielnego zdobywania wiedzy przez policjantów pracujących w różnych jednostkach terenowych Policji. EPSA jest finansowana ze środków budżetu państwa; posiada bardzo dobre wyposażenie techniczne i sprzęt zaawansowanych technologii informatycznych. Kadra, która jest odpowiedzialna za szkolenia, charakteryzuje się doskonałym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym, rekrutuje swoich pracowników z grupy wysokich specjalistów poszczególnych dziedzin zawodowych.
Estonia jest wiodącym krajem Unii Europejskiej w dziedzinie wdrażania technik internetowych i nauczania na odległość przy powszechnym wykorzystaniu szybkich sieci przesyłania danych typu Internet i Intranet.

Dodatkowe materiały:

 • Relacja z wizyty przedstawicieli Szkoły Policji w Estonii

 

TURCJA

Korzystając z doświadczeń Policji tureckiej, Szkoła Policji w Słupsku uczestniczyła w europejskim programie szkolenia Leonardo da Vinci, wysyłając w 2010 r. dziewięciu swoich przedstawicieli do udziału w projekcie „Podnoszenie kwalifikacji instruktorów wyszkolenia strzeleckiego”. Podczas pobytu w Turcji instruktorzy strzelań Szkoły Policji w Słupsku mieli możliwość zdobycia nowych doświadczeń przydatnych w służbie i szkoleniu zawodowym młodszych policjantów. Dzięki udziałowi w projekcie instruktorzy strzelań - wykładowcy Szkoły - zyskali nowe doświadczenia zawodowe i nabyli nowe umiejętności z zakresu treningu strzeleckiego. Na wspomniany cel Szkoła Policji w Słupsku pozyskała ponad 14 tys. euro. Ze względu na ilość zagrożeń terrorystycznych jednostki Policji tureckiej należą do jednych z lepiej wyszkolonych jednostek na świecie.

Wspomniany projekt przyniósł wymierne korzyści uczestnikom wymiany dzięki możliwości nabycia nowych doświadczeń oraz zdobyciu praktycznych umiejętności strzeleckich przydatnych w szkoleniu zawodowym policjantów.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu treningu strzeleckiego pozwoliło na nabycie nowych kompetencji, w szczególności dotyczących sprawnego posługiwania się bronią palną i nowych technik przydatnych w różnych sytuacjach, w tym sytuacjach zbliżonych do warunków rzeczywistych. Wytypowane do udziału w projekcie osoby dzięki możliwości uczestniczenia w wysoce specjalistycznym szkoleniu zagwarantowanym przez stronę turecką zyskali nowe umiejętności posługiwania się bronią palną, które z powodzeniem mogą przekazywać podczas zajęć strzeleckich z policjantami. Nabyte doświadczenia z pewnością mają również znaczący wpływ na efektywność i jakość prowadzonych przez instruktorów strzeleckich zajęć dydaktycznych.
Program wymiany był okazją do zapoznania się z kulturą państwa o innej mentalności, odmiennym prawodawstwie w kontekście stosowania broni palnej, różniącym się od polskiego systemem szkolenia (doskonalenia) strzeleckiego, wyposażonego w bazę obiektową (strzelnice) i stosowane środki szkoleniowe.

Dodatkowe materiały:

 

 • Strzały po turecku

 

SŁOWACJA

Po realizacji pobytu stażowego przedstawiciela Policji Słowacji w naszej Szkole utrzymujemy kontakty robocze i zawodowe z Akademią Policji w Bratysławie. W 2009 r. w ramach europejskiego projektu wymiany CEPOL AGIS przez ponad miesiąc przebywał u nas przedstawiciel Policji Słowackiej dr Karol Depta. Jedną z wymiernych korzyści nawiązanej współpracy jest fakt, że policjanci Szkoły Policji w Słupsku mogą uczestniczyć w studiach doktoranckich w Akademii Policji w Bratysławie.

HOLANDIA

W ramach europejskiego projektu wymiany CEPOL AGIS przez ponad miesiąc w naszej Szkole przebywała przedstawicielka Policji holenderskiej Renata Postema, która miała możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem systemu szkolnictwa policyjnego w Polsce. Dzięki nawiązanym kontaktom pozyskaliśmy wiedzę na temat funkcjonowania Policji holenderskiej i mamy zapewnienie o możliwości wsparcia naszej Szkoły w podejmowanych inicjatywach i projektach europejskich.

Dodatkowe materiały:

 • Konferencja z udziałem Renaty Postemy
 • Holenderskie dary

 

GRECJA

W 2008 r. ramach europejskiego projektu wymiany CEPOL AGIS przez ponad miesiąc w naszej Szkole przebywał przedstawiciel Policji greckiej Giorgos Siskas, który zapoznawał się z polskim systemem szkolenia zawodowego policjantów. Dzięki jego wizycie my również mieliśmy możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem szkolnictwa policyjnego w Grecji, ich problemami i rozwiązaniami systemowymi.

WŁOCHY

W ramach kontaktów z włoskimi służbami mundurowymi grupa polskich policjantów pod kierownictwem mł.insp. Zbigniewa Zubla z Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego Szkoły Policji w Słupsku gościła c Centrum Szkoleń Specjalnych Włoskiej Policji Finansowej (Centro Addestramento di Specializzazione Guardia di Finanza) w mieście Orvieto wizyta nie miała wyłącznie charakteru kurtuazyjnego. Polscy policjanci ukończyli podstawowy trening z zakresu działań antyterrorystycznych i otrzymali certyfikat „Anti-terrorismo primo imperio”.

Dodatkowe materiały:

 • Włoskie strzelanie

 

BELGIA

Policjanci z Belgii kilkakrotnie gościli z krótkimi wizytami w słupskiej Szkole Policji w ramach kontaktów z Europejskim Związkiem Policjantów EPA. Podczas jednej z takich wizyt Olivier Glineur i Damian Sierakowski odwiedzili w naszej Szkole wykładowców, którzy tak jak oni należą do European Police Association. Jest to już kolejna wizyta w Słupsku. Oprócz utrzymywania koleżeńskich kontaktów Olivier Glineur zbiera polskie elementy policyjnego umundurowania a także ekwipunku. Kolekcja, którą zgromadził do tej pory zajmuje 6 z 23 pokoi jego domu. W światku kolekcjonerskim znany jest między innymi jako posiadacz 300 policyjnych czapek ze wszystkich kontynentów. Dodajmy, że słupska Szkoła Policji również posiada jedną z największych tego typu kolekcji w Polsce.

Dodatkowe materiały:

 • Polsko-belgijskie przyjaźnie

 

WĘGRY

Pod egidą IPA przebuegała wizyta przedsytawicieli służb policyjnych Węgier, którzy gościli w lipcu 2011 roku w Słupskiej Szkole Policji. Była to pierwsza wizyta przedstawicieli służb mundurowych Węgier. Policjanci węgierscy, jako ciekawostkę, przywieźli ze sobą do Słupska, 26 letnią Ładę – policyjny radiowóz. W trakcie spotkań można było dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat węgierskiej policji.

Dodatkowe materiały:

 

LITWA

Możliwości szkolenia policjantów litewskich i polskich, którzy pełniliby służbę w międzynarodowych patrolach po obu stronach granicy - ten temat przewijał się kilkakrotnie podczas wizyt przedstawicieli Centrum Szkolenia Policji Litewskiej. Służby patrolowe na terenie Litwy i Polski miałyby być wzorowane na patrolach, które pracują już wzdłuż granicy polsko-niemieckiej.
- Międzynarodowe patrole pozwalają lepiej się poznać nam, policjantom, a nasi obywatele będą czuć się bardziej komfortowo widząc na terytorium sąsiadów własnego policjanta - podkreślał podczs wizyt w słupskiej Szkole Policji komendant Centrum Szkolenia Policji Litewskiej w Trokach Rajmondas Skibarka.
Litwescy policjanci uczestniczą w ważniejszych wydarzeniach w Szkole. Już kilkakrotnie reprezentacja Policji litewskiej brała udział w Mistrzostwach Strzeleckich organizowanych przez naszą placówkę.

Dodatkowe materiały:

 • Konferencja prewencyjna z udziałem Rajmondasa Skibarki
 • Polsko-litewskie patrole
 • Wizyta Komendanta Centrum Szkolenia Policji Litewskiej Rajmondasa Skibarki

 

UKRAINA

Szkołę Policji w Słupsku odwiedzili milicyjni naczelnicy prewencji, odpowiednicy polskich naczelników prewencji w Komendach Wojewódzkich. Delegacji przewodniczył zastępca Naczelnika w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Ukrainy odpowiedzialny za milicyjne służby prewencji i dzielnicowych.
Ukraińcy goście interesowali się między innymi badaniami poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Słupska, w których Szkoła Policji uczestniczy od kilku lat. Przyglądali się także, jak wygląda proces szkolenia policjantów prewencji.
W trakcie rozmów nieoficjalnych wymieniano się także doświadczeniami na temat zapewniania bezpieczeństwa i przywracania porządku na stadionach piłkarskich w kontekście mistrzostw piłkarskich EURO 2012 organizowanych wspólnie przez nasze państwa.

Dodatkowe materiały:

 • Koncert ukraiński w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki
 • Wizyta ukraińskich milicjantów w słupskiej Szkole Policji

 

ŁOTWA

Policjani ze słupskiej Szkoły Policji w ramach międzynarodowych kontaktów utrzymują również znajomości ze swoimi łotewskimi kolegami. W ramach tej współpracy policyni biegacze ze Słupska starowali między innymi w biegach policyjnych w Dyneburgu. Natmiast policjanci z Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego Szkoły Policji gościli w swoich obiektach reprezentację Policji Łotewskiej w ramach Mistrzostw Strzeleckich.

Dodatkowe materiały:

 

 • Mistrzostwa strzeleckie w słupskiej Szkole Policji z udziałem reprezentacji Policji Łotwy
 • Policyjni biegacze na Łotwie

 

PROJEKTY LEONARDO DA VINCI

Od 2009 roku Szkoła Policji w Słupsku z powodzeniem uczestniczy w europejskich projektach Leonardo da Vinci. Pierwszym z nich była wymiana szkoleniowa ze Szkołą Policji w Hamburu, gdzie realizowany był projekt „E-learninowy system wspomagania nauczania.
W roku 2010 Szkoła Policji w Słupsku uzyskała dofinansowanie na realizację kolejnych projektów, tym razem z Policją Estonii, pt. „Internetowy system wspomagania nauczania” oraz z Policją Turcji, pt. „Podnoszenie kwalifikacji instruktorów wyszkolenia strzeleckiego”.
W roku 2011 Szkoła Policji złożyła wniosek aplikacyjny do konkursu projektów partnerskich pt. „Podręcznik zawodowy języka anielskiego dla policjantów”, który nie zostanie jednak zrealizowany z powodu niespełnienia warunków przez naszego partnera - Irlandii. Ogółem w okresie ostatnich kilku lat słupska Szkoła Policji pozyskała na realizację europejskich projektów edukacyjnych ponad 37 tys. Euro.

Dodatkowe materiały:

 • Unijne fundusze
 • Europejskie zamiary
 • Polsko-Niemiecki e-learaning
 • Estońsko-Polskie kontakty

 

Powrót na górę strony